തൊഴിൽ ഉടമ രജിസ്‌ട്രേഷൻ
 
തൊഴിൽ ഉടമ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്