അംഗത്വം പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ
അംഗത്വ നമ്പർ :
1) രജിസ്‌ട്രേഷൻ തീയതി* :
2) ജനനത്തീയതി * :
3) റിട്ടയർമെന്റ് തീയതി * :
4) അപേക്ഷകന്റെ / അപേക്ഷകയുടെ പേര്* :
അപേക്ഷകന്റെ / അപേക്ഷകയുടെ പേര് (In English)*
(enter only A-Z a-z)
:
5) മേൽവിലാസം* :
6) മൊബൈൽ നമ്പർ * :
7) ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരം *(ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക)(enter only A-Z a-z)    
Bank Name* :
Branch* :
Account Number* :
IFSC Code* :
8) ആധാർ നമ്പർ * :
9) റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ :
10) തൊഴില്‍ പരിചയ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കിയതാര് ?* :
11) തയ്യൽ തൊഴിലാളി ആണെന്നുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച തീയതി* :
     
അംശാദായ അടവ് വിവരങ്ങൾ
12) മാനുവലായി തയ്യൽ തൊഴിലാളി ബോർഡിൽ ആകെ ഒടുക്കിയ തുക* :  
13) മാനുവലായി തയ്യൽ തൊഴിലാളി ബോർഡിൽ ആദ്യമായി അംശദായം അടച്ച കാലയളവ് * : മാസം  
14) മാനുവലായി തയ്യൽ തൊഴിലാളി ബോർഡിൽ അവസാനമായി അംശദായം അടച്ച കാലയളവ് * : മാസം  
15) മാനുവലായി തയ്യൽ തൊഴിലാളി ബോർഡിൽ അവസാനമായി അംശദായം അടച്ച തീയതി* :  
16) മാനുവലായി തയ്യൽ തൊഴിലാളി ബോർഡിൽ ആകെ ഒടുക്കിയ പിഴ :  
17) ആർട്ടിസാൻസ് പദ്ധതിയിൽ ആകെ ഒടുക്കിയ തുക :  
18) ആർട്ടിസാൻസ് പദ്ധതിയിൽ ആദ്യമായി അംശദായം അടച്ച കാലയളവ് : മാസം  
19) ആർട്ടിസാൻസ് പദ്ധതിയിൽ അവസാനമായി അംശദായം അടച്ച കാലയളവ് : മാസം  
20) ആർട്ടിസാൻസ് പദ്ധതിയിൽ അവസാനമായി അംശദായം അടച്ച തീയതി :